Politica de confidențialitate 

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare „GDPR”) este aplicabil în toate statele membre ale Uniunii Europene. Adoptăm prezenta Politică de confidențialitate în vederea alinierii la dispozițiile noii reglementări. 

       Prezenta Politică de confidențialitate se aplică următoarelor activități în care se prelucrează date cu caracter personal: 

 • Vizitarea sediului nostru; 
 • Vizitarea site-ului www.homeconstruct.ro; 
 • Primirea comunicărilor, incluzând e-mailuri, telefoane; 
 • Inițierea și desfășurarea raporturilor economice. 

Prin vizitarea site-ului și acceptarea prezentei Politici de confidențialitate vă exprimați acordul expres cu privire la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal în propriul sistem informatic, atât manual cât și automat,  în conformitate cu GDPR. 

Identitatea și datele de contact ale operatorului 

Operatorul de date este Home Construct (denumită în continuare Home Construct), disponibil la adresa de mail office@homeconstruct.roîn calitate de autor, proprietar și administrator al site-ului www.homeconstruct.ro  

În cazul în care aveți întrebări sau solicitări cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteți contacta trimițându-ne un e-mail la adresa: gdpr@homeconstruct.ro 

Definiții 

 • ANSPDCP =  Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal; 
 • „date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoană vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale; 
 • „prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea , ștergerea sau distrugerea; 
 • „restricționarea prelucrării” înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora; 
 • „operator” înseamnă persoană fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern; 
 • „persoană împuternicită de operator” înseamnă persoană fizică sau juridică, autoritatea publică , agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului; 
 • „destinatar” înseamnă persoană fizică sau juridică , autoritatea publică, agenție sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării; 
 • „consimțământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voința liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă , printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate. 

Drepturile persoanelor vizate 

Home Construct, în calitate de operator de date cu caracter personal, a implementat măsurile tehnice și organizatorice pentru a asigura respectarea drepturilor persoanelor vizate conform Regulamentului nr. 679/2016, și anume: 

 • Dreptul de acces înseamnă dreptul persoanei vizate de a obține o confirmare din partea operatorului că prelucrează sau nu datele cu caracter personal care îl privesc și , în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele. 
 • Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul că aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. 
 • Dreptul la opoziție vizează dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrării datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau cand are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are cu precădere dreptul de a se opune prelucrării în orice moment. 
 • Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte stocate. Rectificarea trebuie comunicata fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate (demonstrabile). 
 • Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) înseamnă dreptul persoanei vizate de a solicita să îi fie șterse datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; își retrage consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.  

Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioada care permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective. 

Cum colectăm datele cu caracter personal? 

Direct: obținem date cu caracter personal în mod direct de la dumneavoastră atunci când ne contactați telefonic, ne comunicați un e-mail, utilizați formularul de contact disponibil pe site-ul www.homeconstruct.ro , și/sau ne trimiteți CV-ul dumneavoastră sau când intrați în raport contractual cu societatea noastră . 

Indirect: de regulă , obținem/ avem acces la date cu caracter personal ale persoanelor fizice în mod indirect în cadrul relațiilor contractuale pe care le desfășuram. 

Putem obține/ avem acces la date cu caracter personal și din urmatoarele surse: 

 • Site-uri profesionale și/sau sociale: în cazul în care accesați paginile noastre oficiale de Facebook, Linkedin, Google Plus, Instagram noi vom colecta informațiile privitoare la contul dumneavoastră. Aceste categorii de informații pot cuprinde numele dumneavoastră, adresa de e-mail, informații adiționale despre dumneavoastră. 
 • Site-uri pentru care asigurăm mentenanță web: în cazul în care prestăm în favoarea clienților noștri servicii de mentenanță web, noi avem acces la datele cu caracter personal din baza de date aparținând clienților. Aceste categorii de informații pot cuprinde: numele dumneavoastră, adresa de email, numărul de telefon, orice alte informații adiționale despre dumneavoastră pe care le-ați pus la dispoziția site-ului web. 

Ce categorii de date cu caracter personal colectăm ? 

 • Date personale: nume și prenume, numărul de telefon, adresa de e-mail, adresa de livrare, tip de browser utilizat, precum și alte date pe care alegeți să ni le oferiți atunci când ne contactați sau să accesați site-ul www.homeconstruct.ro, cum ar fi: CV-ul, denumirea societății la care lucrați și funcția deținută. 
 • Date cu caracter special: în mod normal, nu procesam asemenea categorii de date cu caracter personal, dar, în situațiile în care procesam astfel de date, o facem numai cu consimțământul persoanei vizate sau în baza unei obligații legale pe care o avem. 

Home Construct utilizează comunicări de marketing direct: google adwords, facebook ads. Prin accesarea și utilizarea site-ului www.homeconstruct.ro vă exprimați, în mod expres, acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în scop de marketing și primirea de comunicări de marketing direct. 

Care sunt temeiurile legitime pentru prelucrarea datelor? 

Ne putem întemeia prelucrările de date cu caracter personal pe următoarele temeiuri legitime: 

 • Contract: Putem prelucra date cu caracter personal pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale precum și pentru a furniza serviciile noastre, în cadrul demersurilor premergătoare încheierii unui contract, spre exemplu atunci când ne solicitați transmiterea unei oferte. 
 • Consimțământ: Putem prelucra date cu caracter personal pe baza consimțământului liber și neviciat în momentul în care ne furnizați datele respective. 
 • Interes legitim: Putem prelucra datele cu caracter personal în baza interesului legitim, atunci cand, conform evaluării noastre, considerăm că prelucrarea este corectă, rezonabilă și proporțională cu scopul prelucrării. 
 • Obligație legală și interes public: Putem prelucra date cu caracter personal în vederea îndeplinirii obligațiilor legale ce revin Home Construct în calitate de profesionist și angajator. 

De ce avem nevoie de datele cu caracter personal? 

Prelucram date cu caracter personal in mod transparent, în următoarele scopuri: 

 • Prelucrarea oricăror solicitări primite pe e-mail sau telefon, inclusiv formularea de răspunsuri la solicitările dumneavoastră; 
 • Căutarea de candidați calificați , capabili să ocupe posturile vacante din cadrul Home Construct; 
 • Îndeplinirea obligațiilor pe care Home Construct și le-a asumat prin încheierea contractelor; 
 • Îndeplinirea obligațiilor legale. 

Protecția datelor cu caracter personal. Perioada de retenție a datelor 

              Home Construct nu va dezvălui datele cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului www.homeconstruct.ro sau obținute în conformitate cu prezenta politică de confidențialitate, cu excepția angajaților și contractorilor cărora aceste date le sunt necesare pentru a le procesa în numele societății sau pentru a furniza servicii disponibile acesteia, sau în cazul în care obligația de dezvăluire reprezintă o obligație legală a societății sau a angajațiilor ori contractorilor acesteia. 

             Home Construct a implementat măsurile organizatorice și de securitate necesare pentru protecția împotriva accesului neautorizat, a utilizarii, alterarii sau distrugerii datelor cu caracter personal conform prevederilor Regulamentului GDPR. 

              Home Construct, împreună cu colaboratorii săi , și-a asumat responsabilitatea implementării unor măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare privind protecția confidențialității și securității datelor cu caracter personal. Totodată, Home Construct acordă acces la datele cu caracter personal, angajaților și colaboratorilor, doar în conformitate cu scopul declarat al colectării datelor. Toți angajații, colaboratorii și furnizorii de servicii ai societății care intra în contact cu datele cu caracter personal, trebuie să acționeze în conformitate cu principiile prezentei politici de confidențialitate a datelor cu caracter personal și au semnat declarații și acorduri de confidentialitate cu privire la aceste date. 

               Home Construct poate furniza datele cu caracter personal colectate de la dvs. colaboratorilor săi cu care se află în relații de parteneriat, în temeiul acordurilor de confidențialitate încheiate cu acesta și numai în scopurile menționate în cuprinsul prezentei Politici. 

          Echipamentele de tip server pe care este gazduit site-ul web www.homeconstruct.ro prin intermediul cărora sunt colectate date cu caracter personal este protejat atât la accesul fizic, cât și la accesul de distanță, fiind instalat în România și supuse periodic unui audit de securitate. 

                Datele cu caracter personal ale utilizatorilor site-ului sunt reținute pe o perioadă de 5 ani de la momentul prelucrării, care este reprezentată de ultima accesare a site-ului www.homeconstruct.ro 

               Datele cu caracter personal la care avem acces prin intermediul bazelor de date ale clienților pentru care prestam servicii de mentenanță a site-urilor web nu sunt reținute de către Home Construct. 

Modificări ale politicii de confidențialitate 

              Dacă va considera că este necesară o schimbare a regulilor de confidențialitate , Home Construct va publica respectivele modificări în această pagină, pentru a vă informa cu privire la tipurile de date care sunt colectate și modul în care sunt utilizate. 

             Dacă aveți întrebări cu privire la politica de confidențialitate, vă rugăm sa ne scrieți pe e-mail la adresa: gdpr@homeconstruct.ro